Your browser does not support JavaScript!
橫幅
系主任 Director

教師姓名: 曾智仁     

職       稱: 副教授 兼 系主任

學       歷: 國立台灣科技大學電子工程研究所 博士

研  究  室:財903          校內分機: 7700              

聯絡信箱: cjtseng@tpcu.edu.tw

專       長:計算機網路、程式設計、資料結構、資料庫系統

任教科目:電腦網路、程式設計、商用程式語言、資料庫管理系統、行動商務、套裝軟體